Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR LANYS HEM OCH FÖRETAGSSTÄD KB – KUND

ALLMÄNT

Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan Lanys Hem och Företagsstäd KB, hädanefter kallad Lanys och Kund.

AVTALSTID/UPPSÄGNING

För abonnemangskunder privat: Bindningstid, 14 dagars ömsesidig uppsägningstid gäller för båda parter.

För abonnemangskunder Företag: Bindningstid, 1 månads ömsesidig uppsägningstid gäller för båda parter.

Uppsägningstiden börjar löpa från och med det nästkommande städtillfället. Städtillfällen under uppsägningstid kan inte avbokas. Vid avbokning under uppsägningstid debiteras fullt pris utan rätt till skattereduktion om uppdraget avbokas och inte utförs. Om kund inte fullföljer den fasta avtalsperioden kommer Lanys att debitera fullt pris för de uteblivna städtillfällena. Uppsägningen meddelas via e-post.

UPPDRAGETS UTFÖRANDE

av uppdrag sker enligt överenskommelse mellan kund och Lanys. I avsaknad av avtalade instruktioner utförs arbetet fackmannamässigt. För abonnemangskunder: Uppdrag utförs ej på röd dag (påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton gäller som röd dag. Lanys kontaktar kund i god tid före röd dag för ombokning av städning till annan dag.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg sker mot faktura inom 14 dagar från fakturadatum för privatperson och inom 30 dagar för företagskund. Fakturan skickas ut med e-post eller via Kivra om inget annat är angett. För pappersfaktura tillkommer en avgift på 40 SEK. Om betalning inte sker i rätt tid debiterar Lanys en påminnelseavgift 60 SEK och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta + 8 % på utestående belopp. Om skattereduktion, RUT-avdrag, ska nyttjas måste detta meddelas vid beställningen av arbetet. Det är kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskrids. Om Skatteverket nekar utbetalning av rutersättning till kunden så kommer kunden att faktureras hela arbetskostnaden samt en administrativavgift på 150 SEK. Om kunden vill ändra person som ska ha skattereduktion efter att faktura utfärdats, eller ansökan till Skatteverket avsänts, Lanys även i dessa fall en administrativavgift om 150 SEK.

FORCE MAJEURE

Förhållande eller händelser som arbetsinställelse, blockad, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, ingripande av myndighet eller annan omständighet utanför Lanys kontroll som medför att Lanys inte, eller till orimligt höga kostnader, kan fullgöra åtagande enligt detta avtal fritar Lanys från fullgörande av dess avtalade åtaganden under den tid förhållandet råder.

 PRISER

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms för privatperson, för företag är priserna exklusive moms. Preliminär skattereduktion görs efter gällande regler.

PRISJUSTERING

För abonnemangskunder: Priserna ses över årligen. Då avtalet är baserat på de avgifter och skatter som gällde vid tiden för avtalets underskrift har Lanys rätt att justera pris vid betydande förändringar av Lanys kostnader för medarbetarnas löner och förmåner enligt lag, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter. Avgiftsförändringar meddelas kunden via epost senast en månad innan prisändringen sker. Lanys följer det rådande prisindex.

VID SJUKDOM/FRÅNVARO

Vid sjukdom/frånvaro av städpersonal ersätter Lanys med vikarie inom 48 timmar vanlig vardag, helger ej inräknat om ej annat är avtalat.

REKLAMATION

Skall ske senast 24 timmar (helg ej inräknat) från det att fel eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts. Senare reklamation behandlas inte. Reklamation vid brist på hemstädningen skall ske skriftligen per e-post dokumenterat med bild på brist till Lanys, om kunden själv åtgärdar fel innan Lanys kontaktas eller ges möjlighet till kontroll utgår ingen ersättning till kund. Om felet eller bristen avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion, eller annan ersättning från Lanys. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.

SKADOR

Skada som orsakats av att medarbetare ifrån Lanys som varit oaktsam åtgärdas i första hand genom reparation och i andra hand genom ersättning motsvarande skadan. Kunden är skyldig att informera skriftligen, per e-post till Lanys om något är trasigt, obrukbart eller har nedsatt funktion och som kan leda till skada vid användning. Kunden är också skyldig att informera om interiören är speciellt känslig för vanligt förekommande städmoment eller rengöringsmedel. Anmälan av skada ska ske till Lanys inom 24 timmar efter att kunden märkt eller borde ha märkt skadan. Lanys ersätter inte skador som åstadkommits på grund av att inventarier inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan i praktiken vara tavlor som inte är korrekt uppsatta eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas Lanys som sedan skriver in detta på kundkortet. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt städande ersätts ej. Kompensation på städutrustning ges inte. Städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, men också underhåll av städutrustning i sin bostad. Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet, indirekta skador eller följda av skador. Lanys ansvar är begränsat till högst 10 miljoner per skadetillfälle för person- och sakskada och högst 1 miljon kronor SEK per kalenderår för förmögenhetsskada. Lanys sammanlagda skadeståndsansvar är dock begränsat till 10 miljoner SEK per kalenderår.

AVBOKNING

Vid regelbunden hemstädning kan du som kund normalt avboka 3 ggr per år. Vid avbokning tidigare än 3 dagar innan (helg ej inräknat) före avtalat städtillfälle har kunden rätt till avbokning utan kostnad. Vid avbokning senare betalar kunden enligt följande: 48 timmar (helg ej inräknat) innan städtillfället 50 % av priset, 24 timmar (helg ej inräknat) innan städtillfället 75 % av priset och avbokning samma dag debiteras fullt pris. Notera att avbokningskostnaden inte berättigar till RUT-avdrag. För att vara giltig skall avbokning eller ombokning av städning ske skriftligen per e-post till Lanys. Vid tvist kring avbokning skall mottagen bekräftelse från Lanys kunna visas upp av kund. Vid akut avbokning vid regelbunden hemstädning kan du som kund akutavboka med kort varsel 1 städning max 3 ggr per år (Senast 1 timme innan städtillfället börjar) även de som ställs in pga. sjukdom hos kund, därefter utgår full debitering. Avbokning sker via e-post eller telefon.

UPPEHÅLL

För abonnemangskunder: Kunden har möjlighet att ha uppehåll upp till 6 veckor en gång per kalenderår. Vid uppehåll måste sista dag för uppehåll anges av kund.

FÖRÄNDRING AV UPPDRAG/OBJEKT

För abonnemangskunder: Alla förändringar av/inom objektet som till exempel stambyte, pälsdjur, renovering, ombyggnation med mera som kan inverka på städningen måste meddelas Lanys minst 2 veckor innan förändringens start och kan innebära ändring av pris eller städrutin. Om kund ej meddelat Lanys så kan inte Lanys garantera den avtalade städnivån utan kommer att anpassa städmomentet efter rådande omständigheter. Innan en lång reparation/renovering avslutas måste Lanys bli informerad i god tid så att Lanys kan komma och besikta städområdet före Lanys återgång till ordinarie städning. Vid upptäckt av förändring i städnivå kontaktas ansvarig hos kund för vidare information. Om kund önskar att få ordinarie städnivå under försämrade omständigheter äger Lanys rätt att debitera extra för detta. Alla städuppdrag utöver avtalad städinstruktion utförs endast efter godkännande ifrån kund. Beställning av extra/utökat uppdrag skall ske skriftligen per e-post till Lanys.

ARBETSGIVARANSVAR

I enlighet med arbetstidslagen försäkrar Lanys att våra medarbetare har rätt till kortare avbrott i sitt arbete, det vill säga pauser hos våra kunder. Med det menas i praktiken att de även har rätt att gå på toaletten, dricka ett glas vatten samt få möjligheten att äta medhavd matsäck när arbetet tillåter matpaus.

NYCKLAR/LARM/PORTKOD

Om uppdraget utförs under en tid då kunden inte är på plats måste kunden lämna ut nycklar och eventuell larmkod. Kund ansvarar för att ge Lanys tillgång till bostad genom nycklar, larm, passerkort, portkod eller motsvarande. Lanys säkerställer hantering av nycklar och larm genom att förvaring av nyckel- och larmuppgifter sker på betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer.

För abonnemangskunder: Vid avslutat samarbete är det viktigt att kunden är närvarande vid sista städtillfället för kvittering och återlämning av nycklar. Om så inte sker kan nycklar hämtas på Lanys kontor inom 14 dagar. Hämtas nyckel inte ut skickas den per post i ett rekommenderat brev. En avgift debiteras på nästkommande faktura. Om städavtalet och formuläret ”Nyckel & Larmkvittens inte är påskrivet gäller inga försäkringar. Lanys svarar för låsbyten orsakat av förlust av kvitterade nycklar med belopp upp 8 tusen SEK

SEKRETESS

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Lanys medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Lanys i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (gäller fysiska personer)

Genom kundens beställning av uppdraget samtycker kunden till att Lanys behandlar kundens personuppgifter. Behandlingen består i registrering, arkivering i Lanys kundregister och används till utskick i marknadsföringssyfte. Kunden informeras härvid om detta samt att Lanys är personuppgiftsansvarig. Som kund har du alltid rätt att neka till utskick som reklam/erbjudanden.

ÄNDRING AV KUNDUPPGIFTER, FAKTURA ADRESS

För att Lanys ska kunna garantera utlovad tjänst och service måste Lanys ha korrekt kontakt- och faktureringsuppgifter. Det gäller även uppgifter för eventuell skattereduktion. Ändringar av dessa ska alltid göras skriftligen per e-post till Lanys. Ändringar som görs till medarbetare på plats eller på annat sätt godtas inte.

LOKALER/MEDEL/RENGÖRINGSARTIKLAR

Kunden är skyldig att se till att alla utrymmen som ingår i uppdraget är tillgängliga. Om ett utrymme är otillgängligt för Lanys kommer uppdraget att utebli i det utrymmet utan prisreduktion.

FÖRSÄKRING

Kunden ansvarar för att hålla sin egendom försäkrad.

HÄVNING

Om betalning inte erläggs i rätt tid eller om arbetsmiljön hos kunden bedöms undermålig, har Lanys rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet.

ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

Lanys har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. För abonnemangskunder: Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet. Lanys äger rätt att överlåta avtalet till annat bolag.

BESTÄMMELSEOGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav vara ogiltig, skall det inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.